این کتاب می‌کوشد فلسفه حکومت دینی را تبیین کند

  • نویسنده در این کتاب برخی از عمده‌ترین آفات حکومت‌های غیردینی به زعم خود از قبیل تحقیر انسان‌ها و نفی کرامت، پوچ‌گرایی و نفی هویت، ناامنی و اضطراب را مطرح می‌کند و از آن‌جا که به اعتقاد او این آفات ناشی از ضعف مبانی و اهداف حکومت‌های غیردینی است، بنابراین نتیجه می‌گیرد که چنین آفت‌هایی لازمه قهری حکومت‌های غیردینی و نتیجه طبیعی آن هستند.
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | شماره خبر: 2911

به گزارش کتابان، مجموعه «حکمت حکومت» زیرساخت‌های معرفتی حکومت دینی و نظام ولایت اجتماعی را تبیین می‌کند و آفاتی تازه از چرایی و چگونگی جریان توحید و ولایت الهیه در ساحت حیات اجتماعی بشر می‌گشاید. اساسا حکمت همان نظام معارف دینی است که بر اساس فهم اجتهادی از قرآن و روایات به دست می‌آید، بنابراین، «حکمت حکومت» به مثابه نوعی حکمت مضاف و به معنای تبیین و تشریح «نظریه حکومت» بر پایه نظام معارف است.

جلد اول از این مجموعه با رویکردی انگیزشی از منظر ضرورت حکومت دینی وارد موضوع بحث می‌شود و بسیاری از مباحث حکومت دینی را از این زاویه مرور می‌کند.

نویسنده در این کتاب برخی از عمده‌ترین آفات حکومت‌های غیردینی به زعم خود از قبیل تحقیر انسان‌ها و نفی کرامت، پوچ‌گرایی و نفی هویت، ناامنی و اضطراب را مطرح می‌کند و از آن‌جا که به اعتقاد او این آفات ناشی از ضعف مبانی و اهداف حکومت‌های غیردینی است، بنابراین نتیجه می‌گیرد که چنین آفت‌هایی لازمه قهری حکومت‌های غیردینی و نتیجه طبیعی آن هستند.

در این جلد توضیح داده می‌شود که آفات فوق در حکومت دینی و الهی وجود ندارد، بلکه آن‌چه در حکومت دینی وجود دارد آثار و برکات دیگری همچون رواج ایثار، امنیت، کرامت، هویت، و تحقق آزادی و توسعه تاریخی آن است.


شناسنامه کتاب: محمدمهدی میرباقری، حکمت حکومت، انتشارات تمدن نوین اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸.منبع:

دیدگاه های کاربران

دیدگاه شما