مبانی فهم آیات جهاد
قرآن و تفسیر

مبانی فهم آیات جهاد

«مبانی فهم آیات جهاد» حاصل پژوهش محمد موحد به منظور بررسی تاثیر مبانی انسان‌شناختی و تفسیری در فهم آیات جهاد سامان یافته و به دنبال کشف و پی‌جویی این مبانی و چگونگی تاثیر آن در تفسیر و پدیدآییِ خوانش‌های متفاوت از آیات جهاد به ویژه درباره‌ی فلسفه‌ی آن است.

مبانی فهم آیات جهاد

کتابان: «مبانی فهم آیات جهاد» به منظور بررسی تاثیر مبانی انسان‌شناختی و تفسیری در فهم آیات جهاد سامان یافته و به دنبال کشف و پی‌جویی این مبانی و چگونگی تاثیر آن در تفسیر و پدیدآییِ خوانش‌های متفاوت از آیات جهاد به ویژه درباره‌ی فلسفه‌ی آن است.

فرایند پژوهش در این کتاب طی چهار فصل صورت گرفته است: فصل نخست به «کلیات» و «مفاهیم» و «بایسته‌های موضوع» اختصاص دارد. فصل «تحولات عصری و زمینه‌های شکل‌گیری مبانی» اندیشمندان مسلمان را در باب جهاد مورد بررسی قرار داده. در این فصل مباحثی چون «شکل‌گیری ادبیات نوگرایانه در جهان اسلام»، «جنگ جهنی اول و دوم و تصویب منشور ملل متحد»، «مواجهه‌ی اندیشمندان مسلمان با پدیده‌ی تکفیر» و «تاثیرپذیری فقه شیعه از اهل سنت» به عنوان زمینه‌ها و بسترهای تکوین مبانی مفسران تبیین می‌گردد. فصل سوم به توصیف وتحلیل «نگرش محدود به مبانی انسان‌شناختی و تفسیری جهاد» اختصاص یافته و در دو مبحث جداگانه، ابتدا مبانی انسان‌شناختی و سپس مبانی تفسیری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مبحث سوم با عنوان «نگرش کمینه‌گرا به مبانی و شکل‌گیری اندیشه‌ی جهاد با همه‌ی غیرمتدینان»، «اندیشه‌ی برآمده از مبانی پیش نقل تبیین می‌گردد.

«نگرش موسع (بیشینه‌گرا) به مبانی انسان‌شناختی و تفسیری جهاد» عنوان فصل چهارم است. در این فصل نیز مبانی انسان‌شناختی و تفسیری در دو مبحث مورد توصیف و تحلیل قرار می‌گیرد.


شناسنامه‌ی کتاب: محمد موحد، «مبانی فهم آیات جهاد؛ تاثیر مبانی انسان‌شناختی و تفسیری»، تهران: نگاه معاصر، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۷۹ هزار تومان.


پدیدآورندگان

محمد موحد

محمد موحد

نویسنده

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر: نگاه معاصر
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب