مست جنگ؛ جلد ۱: یورشِ سرد
ورود اسلام به ایران تا صفویه

مست جنگ؛ جلد ۱: یورشِ سرد

مستِ جنگ ظاهری تاریخی دارد و بنیانی علمی‌تخیلی؛ داستانی که از هرات شروع می‌شود و تا نشابور و گرگانج و بلخ و طوس ادامه می‌یابد. از پیچ‌وخم کاخ سلطنتی سلطان خوارزمی می‌گذرد و تا یورت‌های مغولی ادامه می‌یابد.

مست جنگ؛ جلد ۱: یورشِ سرد

کتابان: «مستِ جنگ» دست روی بخشی از تاریخ دست گذاشته که با تمام دردهای جانکاهی که برای ما داشته، کمتر به آن پرداخته شده است؛ ایغار مغول. آن‌ها که آمدند، کندند، کشتند، سوختند و بردند! حال اگر قرار باشد ایرانیان مسلمان، در برابر آن‌ها مقاومت کنند جهان چگونه خواهد شد؟ مستِ جنگ ظاهری تاریخی دارد و بنیانی علمی‌تخیلی؛ داستانی که از هرات شروع می‌شود و تا نشابور و گرگانج و بلخ و طوس ادامه می‌یابد. از پیچ‌وخم کاخ سلطنتی سلطان خوارزمی می‌گذرد و تا یورت‌های مغولی ادامه می‌یابد.


شناسنامه: مسعود آذرباد، «مست جنگ؛ جلد ۱: یورشِ سرد»؛ قم: کتابستان معرفت، چاپ نخست، ۱۴۰۰، بها: ۷۲ هزار تومان.


پدیدآورندگان

اطلاعات کلی

  • تاریخ انتشار: 1400
  • نسخه (های) موجود: کاغذی
  • گروه مخاطبان: جوان-میانسال-کهنسال
  • ناشر: کتابستان معرفت
  • جلد اول این کتاب:
  • نوبت چاپ: 1
  • شمارگان:‌
  • شابک:

منابع و مآخذ

ارجاع به این کتاب

فهرست مطالب