گفت و گو

نویسنده‌ی رمان «بازیگر پنجم» در گفت‌وگو با به‌نشر؛
رمان بازیگر پنجم به اقتضای خط روایی‌اش به موضوع صلح امام حسن کشیده می‌شود؛ و چنین نیست که مانند کتاب‌های تاریخی به این موضوع بپردازد. صلح امام حسن(ع) پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ یعنی ما با یک معادله‌...

یادداشت ها

جدیدترین کتاب ها