گفت و گو

مولف «فرصت از دست رفته، پارلمان در ایران» در گفت‌وگو با ایبنا؛

در نوشته‌های سفرنامه‌نویسان ایرانی به دنبال فهم معنا و چیستی پارلمان بودم

مولف «فرصت از دست رفته، پارلمان در ایران» در گفت‌وگو با ایبنا؛
نقش سفرنامه‌ها [در شکل‌گیری پارلمان] نقش تاسیسی نبوده یعنی به نوعی پیش‌درآمدسازی بوده است. در واقع سفرنامه‌نویسان و کسانی که برای نخستین بار این نهادها را مشاهده کردند و توصیفات خودشان را در جامعه پرا...

یادداشت ها

جدیدترین کتاب ها